outcast.am

PeerTube՝ ActivityPub հաղորդակարգով դաշնային վիդեօ հարթակ՝ օգտագործում ենք P2P անմիջապէս ձեր դիտարկչի մէջ։

This server outcast.am runs peertube software, version 6.0.3
This server has been monitored since 4 months ago with uptime of 93.02%
Detected language of this server is Armenian
Could not detect location of this Server

Server last checked 58 minutes ago

This server is not accepting new users

Uptime & Speed
User Stats
Action Stats
Clicks Out

Sending Graphiql API to https://api.fediverse.observer

        

Sending Graphiql API to https://api.fediverse.observer

      

Sending Graphiql API to https://api.fediverse.observer